Khi nào venus kết hợp vượt trội xảy ra

Chu kỳ Mặt trời-Sao Kim trong Chiêm tinh học

Chu kỳ Mặt trời-Sao Kim trong Chiêm tinh học Trên trang này: Chu kỳ Mặt trời-Sao Kim . Liên hợp Mặt trời-Sao Kim - Ngày kết hợp kém hơn và vượt trội Cách xác định sao Kim là sao sáng hay sao đêm Liên hợp Mặt trời-Sao Kim từ 1950 đến 2030 Các bảng sau đây cho thấy các liên kết của Mặt trời và Sao Kim từ những năm 1950 đến 2030. Mỗi chu kỳ bắt đầu và kết thúc với sự kết hợp kém hơn, với điểm giữa xảy ra tại th