khoảng trống mặt trăng

Khi nào là Mặt trăng trống trong Chiêm tinh?

Thời gian với mặt trăng: Void of Course Moon Times Thời gian với Mặt trăng chiêm tinh: Ngày trăng khuyết Thêm kỹ thuật để xác định ngày và giờ lý tưởng Vui lòng tham khảo trang Thời gian với Mặt trăng chiêm tinh để biết thêm chi tiết và định nghĩa. Trên trang này, tôi đã thêm các bảng cho các khoảng thời gian