Xử Nữ

Lịch tốt của Xử Nữ

Lịch tốt của Xử Nữ Hướng dẫn về tháng trước cho Xử Nữ Các lịch sau đây cho thấy những ngày mà Mặt trăng, Mặt trời và các hành tinh bên trong ủng hộ một số hoạt động nhất định cho những người sinh ra dưới dấu hiệu của Xử Nữ và cho những người có cung Xử Nữ. Lịch cho thấy thời gian cơ hội, cũng như những ngày cần thận trọng hơn. Lưu ý rằng các lịch