venus trong virgo

Điều mà một người đàn ông bị thu hút ở một người phụ nữ - Chiêm tinh

Người phụ nữ lý tưởng cho một người đàn ông Điều đàn ông thấy hấp dẫn ở phụ nữ Chiêm tinh học của sự hấp dẫn Chiêm tinh có thể cung cấp cho chúng ta một vài manh mối về loại người mà nam giới và phụ nữ bị thu hút. Dưới đây là một mô hình đơn giản để xác định người phụ nữ lý tưởng của người Viking cho một người đàn ông. Vị trí của sao Kim trong biểu đồ của một người đàn ông, bằng dấu hiệu. Chúng tôi ở Cafe Chiêm tinh có xu hướng né tránh m