nọc độc

Sao Kim đi lùi trong cung Bọ Cạp và Thiên Bình tháng 10 và tháng 11 năm 2018

Sao Kim Sao Kim Sao Kim: ngày 5 tháng 10 đến ngày 16 tháng 11 năm 2018 ** Lưu ý: Ngày lùi sao Kim tiếp theo là 13 tháng 5 đến 25 tháng 6 năm 2021 trong dấu hiệu của Song Tử. Trên trang này: Tầm quan trọng của sao Kim. Các chỉ số trong biểu đồ của những người đặc biệt nhạy cảm với chu kỳ Sao Kim. Làm thế nào chu kỳ sao Kim này ảnh hưởng đến từng dấu hiệu của cu