mặt trời mặt trăng vuông

Bảng tính tương thích lãng mạn

Quay lại Trang phân tích tương thích & tương thích Phiên bản thân thiện với máy in Mặt trời kết hợp Mặt trời 1 Sun trine hoặc sextile Sun 3 Mặt trời vuông Mặt trời -2 Mặt trời đối lập Mặt trời 2 Mặt trời kết hợp, trine, hoặc sextile Moon 3 Mặt trời vuông trăng -3 Mặt trời đối lập Mặt trăng 2 Mặt trời kết hợp sao Thủy 2 Sun sextile hoặc trine Mercury 2 Mặt trời vuông hoặc đối lập Sao Thủy -1 Mặt trời kết hợp sao Kim 3 Mặt trời sao Kim 3 Mặt trời sextile Venus 2 Mặt trời vuông hoặc đối lập sao Kim -1 Mặt trời kết hợp sao Hỏa 2 Sun trine hoặc sextile Mars 3 Mặt trời vuông hoặc đối lập sao Hỏa