mặt trời trong ngôi nhà đầu tiên

Mặt trời trong nhà

Mặt trời trong nhà Vị trí của Mặt trời theo ngôi nhà (nghĩa là ngôi nhà mà Mặt trời chiếm trong biểu đồ sinh) cho thấy một khu vực của cuộc sống mà chúng ta cần phải cảm thấy đặc biệt. Đó là nơi chúng ta cảm thấy cần phải phân biệt mình với người khác. Mặt trời là một lực lượng tích cực, chứ không phải phản ứng. Như vậy, chúng ta c

Mặt trời - Mặt trăng trong Biểu đồ Natal

Mặt trời - Mặt trăng trong Biểu đồ Natal Trên trang này: Các khía cạnh hành tinh trong biểu đồ sinh được giải thích và giải thích. Ý nghĩa của các khía cạnh sau đây được trình bày trên trang này: Mặt trăng kết hợp Mặt trời, Mặt trăng vuông Mặt trời, Mặt trăng đối lập Mặt trăng, Mặt trăng sextile Mặt trăng và Mặt trăng mặt trời. Các khía cạnh Mặt trời-Mặt trăng và ý nghĩa của chúng trong các mối quan hệ cũng được thảo luận