nút phía nam trong ngôi nhà thứ ba

Nút Bắc ở Sagittarius / Nhà thứ chín, Nút Nam ở Song Tử

Nút Bắc ở Sagittarius / Nhà thứ chín, Nút Nam ở Song Tử Trở lại bài học về đời sống tâm linh: Các nút của mặt trăng trong chiêm tinh học North Node ở Sagittarius và / hoặc trong Nhà thứ chín Với North Node ở Sagittarius, South Node của chúng ta thuộc về Song Tử. Với North Node trong ngôi nhà thứ chín, South Node của chún