nút phía nam trong ngôi nhà thứ mười

Nút Bắc ở Cự Giải / Ngôi nhà thứ tư, Nút Nam ở Ma Kết

Nút Bắc trong Ung thư Trở lại bài học về đời sống tâm linh: Các nút của mặt trăng trong chiêm tinh học North Node trong Cancer và / hoặc trong Ngôi nhà thứ tư Với North Node trong Cancer, South Node của chúng ta ở Ma Kết. Với North Node trong ngôi nhà thứ tư, South Node của chúng tôi ở ngôi nhà thứ mười. Xu hướng cảm thấy cần phải kiểm soát, chịu trách nhiệm quá nghiê