nút phía nam trong ngôi nhà thứ bảy

Nút Bắc ở Bạch Dương / Ngôi nhà đầu tiên, Nút Nam ở Lbira

Nút Bắc ở Bạch Dương Trở lại bài học về đời sống tâm linh: Các nút của mặt trăng trong chiêm tinh học North Node ở Bạch Dương và / hoặc trong Ngôi nhà đầu tiên Với North Node ở Aries, South Node của chúng ta ở Libra. Với North Node trong ngôi nhà đầu tiên, South Node của chúng tôi ở ngôi nhà thứ bảy. Đồng phụ thuộc, thiếu quyết đoán và xu hướng các vấn đề trong mối quan hệ mộ