nút phía nam trong ngôi nhà thứ hai

Nút Bắc ở Bò Cạp / Nhà thứ tám, Nút Nam ở Kim Ngưu

Nút Bắc ở Bò Cạp / Nhà thứ tám, Nút Nam ở Kim Ngưu Trở lại bài học về đời sống tâm linh: Các nút của mặt trăng trong chiêm tinh học North Node ở Scorpio và / hoặc trong Nhà thứ tám Với North Node ở Scorpio, South Node của chúng ta thuộc Kim Ngưu. Với North Node ở ngôi nhà thứ tám, South Node của chúng tô

Nút Bắc ở Song Ngư / Nhà thứ mười hai, Nút Nam ở Xử Nữ

Nút Bắc ở Song Ngư / Nhà thứ mười hai, Nút Nam ở Xử Nữ Trở lại bài học về đời sống tâm linh: Các nút của mặt trăng trong chiêm tinh học North Node trong Song Ngư và / hoặc trong Nhà thứ mười hai Với North Node trong Song Ngư, South Node của chúng ta thuộc về Xử Nữ. Với North Node trong ngôi nhà thứ mười hai, South Node của chúng t