nút phía nam trong ngôi nhà thứ tám

Nút Bắc ở Kim Ngưu / Nhà thứ hai, Nút Nam ở Bọ Cạp

Nút Bắc ở Kim Ngưu / Nhà thứ hai, Nút Nam ở Bọ Cạp Trở lại bài học về đời sống tâm linh: Các nút của mặt trăng trong chiêm tinh học Nút Bắc ở Kim Ngưu và / hoặc trong Nhà thứ hai Với North Node ở Kim Ngưu, South Node của chúng ta thuộc về Scorpio. Với North Node trong ngôi nhà thứ hai, South Node của chúng tôi