saturn trong ngôi nhà đầu tiên

Sao Thổ trong nhà

Sao Thổ trong nhà Vị trí của sao Thổ trong một ngôi nhà cụ thể của biểu đồ khi sinh của bạn làm thay đổi đáng kể các đặc điểm của ngôi nhà đó. Sao Thổ có ảnh hưởng mạnh mẽ và thay đổi cuộc sống. Chúng tôi định nghĩa Sao Thổ là thực tế. Thực tế có thể hạn chế nhưng đồng thời cung cấp cấu trúc cho cuộc sống của chúng