người cai trị của Aries

Zodiac Sign Rulerships - Các hành tinh

Hành tinh cai trị Hành tinh cai trị các dấu hiệu hoàng đạo Trong chiêm tinh học, mỗi cung hoàng đạo có một hành tinh cai trị. Sau đây cho thấy các hành tinh cai trị mỗi dấu hiệu. Lưu ý rằng chúng tôi đã thêm các thước kẻ cổ điển của các dấu hiệu trong ngoặc . Những người cai trị này đã được chỉ định cho các dấu hiệu trước khi Thi