retrogade

Sao Thủy nghịch hành

Sao Thủy nghịch hành Sao Thủy nghịch hành ở Sư Tử: 26 tháng 7 đến 19 tháng 8 năm 2018 Trên trang này: Tầm quan trọng của sao Thủy nghịch hành. Các chỉ số trong biểu đồ của những người đặc biệt nhạy cảm với chu kỳ Sao Thủy nghịch hành. Làm thế nào chu kỳ Sao Thủy nghịch hành này ảnh hưởng đến từng dấu