neptune trong ngôi nhà đầu tiên

Sao Hải Vương trong nhà

Sao Hải Vương trong nhà {Trên trang này:} Ý nghĩa của sao Hải Vương trong những ngôi nhà của biểu đồ sinh ra được khám phá. Vị trí của sao Hải Vương theo ngôi nhà trong biểu đồ sinh (nghĩa là ngôi nhà mà sao Hải Vương chiếm trong biểu đồ sinh) cho thấy một khu vực của cuộc sống nơi chúng ta có xu hướng bỏ qua hoặc tránh thực tế. Chúng tôi gắn tâm linh với các lĩnh vực của cuộc sống được cai trị bởi ngôi nhà. Thông th