chu kỳ mất trí

Chiêm tinh dự đoán: Dự đoán tương lai với Chiêm tinh

Chiêm tinh dự đoán Kỹ thuật chiêm tinh dự đoán: Kỹ thuật chuẩn bị cho tương lai và tìm hiểu quá khứ Hầu hết các nhà chiêm tinh sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để nhìn vào tương lai của một cá nhân. Có rất nhiều kỹ thuật được sử dụng để đưa ra dự đoán - và kế hoạch - cho tương lai. Ở đây, là những kỹ thuật ưa thích của tôi, quá trình chuyển đổi thứ cấp , tiến trình thứ cấp