Sư Tử

Lịch ngày tốt lành của Leo

Lịch ngày tốt lành của Leo Hướng dẫn về tháng trước cho Leo Các lịch sau đây cho thấy những ngày mà Mặt trăng, Mặt trời và các hành tinh bên trong ủng hộ một số hoạt động nhất định cho những người sinh ra dưới dấu hiệu của Leo và cho những người có Leo lên. Lịch cho thấy thời gian cơ hội, cũng như những ngày cần thận trọng hơn. Lưu ý r

Dấu hiệu Leo Zodiac: Biểu tượng

Sư Tử Con sư tử Leo: Hành tinh cai trị Mặt trời là người cai trị hành tinh của Leo. Thông qua Mặt trời , chúng ta rút ra được mục đích sống của mình. Nó đại diện cho tâm trí có ý thức, ý chí sống, cái tôi và sức sống sáng tạo của chúng ta. Mặt trời chỉ đạo chúng ta và có thể được coi là "ông chủ" c