leo lên

Thông tin thêm về Leo Ascendant, Leo Rising Sign

Thông tin thêm về Leo Ascendant, Leo Rising Sign Trên trang này: Mô tả Leo Ascendant (Dấu hiệu tăng) Leo Ascendant (Dấu hiệu đang lên) với hành tinh cai trị, Sun, trong các dấu hiệu. Mô tả thay thế của Leo Rising Những người nổi tiếng với Leo Rising Leo người không thể không được chú ý. Họ tỏa ra một năng lượng đặc biệt và từ tính thu hút sự chú