Nội lực

Sao Thổ trong Chiêm tinh học: Dự đoán

Sao Thổ Saturn Transits: Chiêm tinh dự đoán - Kỹ thuật dự đoán tương lai Quay lại Trang chính Chiêm tinh Dự đoán Tổng quan: Sao Thổ mất khoảng 28-29 năm để đến vòng tròn đầy đủ. Do đó, cứ sau 7 năm, Sao Thổ sẽ vận chuyển liên hợp, hình vuông hoặc đối diện với điểm sinh. Khi điểm tự nhiên đó là một hành tinh hoặc điểm cực kỳ cá nhân (như Mặt trời

Sao Thổ đi ngang qua các ngôi nhà trong chiêm tinh học: Dự đoán

Saturn Transits: Nhà Saturn Transits: Thông qua các ngôi nhà Quay lại Trang chính Chiêm tinh Dự đoán Sao Thổ đi ngang qua nhà Tử vi Kỹ thuật chuẩn bị cho tương lai và tìm hiểu quá khứ Sao Thổ mất khoảng 28-29 năm để đến vòng tròn đầy đủ. Chúng ta có thể mong đợi Sao Thổ dành một chút thời gian trong mỗi 12 ngôi nhà của chúng ta. Trừ khi bạn làm việc với một hệ thống nhà bằng nhau, tuy nhiên, thời gian vận