chiron kết hợp

Chiron trong khía cạnh

Chiron trong khía cạnh Các khía cạnh của Chiron trong Bảng xếp hạng Natal Chiron trong bảng xếp hạng tự nhiên đại diện cho vết thương sâu nhất của chúng tôi. Nó cho thấy một lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta và một phần tâm lý của chúng ta trong đó chúng ta thiếu lòng tự trọng hoặc thậm chí là tự trọng và có xu hướng bù đắp quá mức. Chúng ta có xu hướng cho đi và cho đi và cho đi trong những lĩnh vực của cuộc sống, cho đến khi