2017 quá cảnh

Các khía cạnh chiêm tinh 2017

2018Astro khía cạnh Quá cảnh chiêm tinh cho năm 2017, bao gồm quá cảnh của Mặt trời qua Sao Diêm Vương (không bao gồm Mặt trăng) cũng như Chiron và Nút thực sự của Mặt trăng. Độ và dấu hiệu hoàng đạo được đưa ra cho hầu hết các khía cạnh. Các hành tinh, ánh sáng và các hành tinh được mã hóa màu để dễ hi

Các khía cạnh chiêm tinh 2019

Các khía cạnh chiêm tinh 2019 Quá cảnh chiêm tinh cho năm 2019, bao gồm các chuyến đi của Mặt trời qua Sao Diêm Vương (không bao gồm Mặt trăng) cũng như Chiron và Nút thực sự của Mặt trăng. Độ và dấu hiệu hoàng đạo được đưa ra cho hầu hết các khía cạnh. Các hành tinh, ánh sáng và các hành tinh được mã hóa màu để dễ hiểu

Các khía cạnh chiêm tinh 2018

Các khía cạnh chiêm tinh 2018 Quá cảnh chiêm tinh cho năm 2018, bao gồm các chuyến đi của Mặt trời qua Sao Diêm Vương (không bao gồm Mặt trăng) cũng như Chiron và Nút thực sự của Mặt trăng. Độ và dấu hiệu hoàng đạo được đưa ra cho hầu hết các khía cạnh. Các hành tinh, ánh sáng và các hành tinh được mã hóa màu để dễ hiểu

2021 khía cạnh chiêm tinh

2021 khía cạnh chiêm tinh Quá cảnh chiêm tinh cho năm 2021, bao gồm các chuyến đi của Mặt trời qua Sao Diêm Vương (không bao gồm Mặt trăng) cũng như Chiron và Nút thực sự của Mặt trăng. Độ và dấu hiệu hoàng đạo được đưa ra cho hầu hết các khía cạnh. Các hành tinh, ánh sáng và các hành tinh được mã hóa màu để dễ hiểu